Statement Of Faith

HOLY BIBLE

The Holy Bible, and only the Bible, is the authoritative Word of God. It alone is the final authority in determining all doctrinal truths. In its original writing, it is inspired, infallible and inerrant (II Timothy 3:16; II Peter 1:20-21; Proverbs 30:5; Romans 16:25-26).

TRINITY

There is one God, eternally existent in three persons: Father, Son and Holy Spirit. These three are coequal and co-eternal (I John 5:7; Genesis 1:26; Matthew 3:16-17, 28:19; Luke 1:35; Isaiah 9:6; Hebrews 3:7-11).

JESUS CHRIST

Jesus Christ is God the Son, the second person of the Trinity. On earth, Jesus was 100% God and 100% man. He is the only man ever to have lived a sinless life. He was born of a virgin, lived a sinless life, performed miracles, died on the cross for mankind and thus, atoned for our sins through the shedding of His blood. He rose from the dead on the third day according to the Scriptures, ascended to the right hand of the Father, and will return again in power and glory. (John 1:1,14, 20:28; I Timothy 3:16; Isaiah 9:6; Philippians 2:5-6; I Timothy 2:5).

VIRGIN BIRTH

Jesus Christ was conceived by God the Father, through the Holy Spirit (the third person of the Trinity) in the virgin Mary’s womb; therefore, He is the Son of God (Matthew 1:18, 25; Luke 1:35; Isaiah 7:14; Luke 1:27-35).

REDEMPTION

Man was created good and upright, but by voluntary transgression he fell; his only hope of redemption is in Jesus Christ, the Son of God (Gen. 1:26-31, 3:1-7; Romans 5:12-21).

REGENERATION

For anyone to know God, regeneration by the Holy Spirit is absolutely essential (John 6:44, 65; Matthew 19:28; Titus 3:5).

SALVATION

We are saved by grace through faith in Jesus Christ: His death, burial, and resurrection. Salvation is a gift from God, not a result of our good works or of any human efforts (Ephesians 2:8-9; Galatians 2:16, 3:8; Titus 3:5; Romans 10:9-10; Acts 16:31; Hebrews 9:22).

REPENTANCE

Repentance is the commitment to turn away from sin in every area of our lives and to follow Christ, which allows us to receive His redemption and to be regenerated by the Holy Spirit. Thus, through repentance we receive forgiveness of sins and appropriate salvation (Acts 2:21, 3:19; I John 1:9).

SANCTIFICATION

Sanctification is the ongoing process of yielding to God’s Word and His Spirit in order to complete the development of Christ’s character in us. It is through the present ministry of the Holy Spirit and the Word of God that the Christian is enabled to live a Godly life (I Thessalonians 4:3, 5:23; II Corinthians 3:18, 6:14-18, II Thessalonians 2:1-3, Romans 8:29, 12:1-2, Hebrews 2:11).

JESUS’ BLOOD

The Blood that Jesus Christ shed on the Cross of Calvary was sinless and is 100% sufficient to cleanse mankind of all sin. Jesus allowed Himself to be punished for both our sinfulness and our sins, enabling all those who believe to be free from the penalty of sin, which is death (I John 1:7; Revelation 1:5, 5:9; Colossians 1:20; Romans 3:10-12, 23, 5:9; John 1:29).

JESUS CHRIST INDWELLS ALL BELIEVERS

Christians are people who have invited the Lord Jesus Christ to come and live inside them by His Holy Spirit. They relinquish the authority of their lives over to him thus making Jesus the Lord of their life as well as Savior. They put their trust in what Jesus accomplished for them when He died, was buried, and rose again from the dead (John 1:12; John 14:17, 23; John 15:4; Romans 8:11; Revelation 3:20).

BAPTISM IN THE HOLY SPIRIT

Given at Pentecost, it is the promise of the Father, sent by Jesus after His Ascension, to empower the Church to preach the Gospel throughout the whole earth (Joel 2:28-29; Matthew 3:11; Mark 16:17; Acts 1:5,2:1-4, 17, 38-39, 8:14-17, 10:38, 44-47, 11:15-17, 19:1-6).

THE GIFTS OF THE HOLY SPIRIT

The Holy Spirit is manifested through a variety of spiritual gifts to build and sanctify the church, demonstrate the validity of the resurrection, and confirm the power of the Gospel. The Bible’s lists of these gifts are not necessarily exhaustive, and the gifts may occur in various combinations. All believers are commanded to earnestly desire the manifestation of the gifts in their lives. These gifts always operate in harmony with the Scriptures and should never be used in violation of Biblical parameters. (Hebrews 2:4; Romans 1:11, 12 :4-8; Ephesians 4:16; I Timothy 4:14; II Timothy 1:6-7; I Corinthians 12:1-31, 14:1-40; I Peter 4:10).

THE CHURCH

The church is the Body of Christ, the habitation of God through the Spirit, with divine appointments for the fulfillment of Jesus’ Great Commission. Every person who is born of the Spirit is an integral part of the church as a member of the body of believers. There is a spiritual unity of all believers in our Lord Jesus Christ. (Ephesians 1:22, 2:19-22; Hebrews 12:23; John 17:11, 20-23).

SACRAMENTS

Water Baptism: Following faith in the Lord Jesus Christ, the new convert is commanded by the Word of God to be baptized in water in the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit (Matthew 28:19; Acts 2:38; Mark 16:16; Acts 8:12, 36-38; 10:47-48).

The Lord’s Supper: A unique time of communion in the presence of God when the elements of bread and grape juice (the Body and Blood of the Lord Jesus Christ) are taken in remembrance of Jesus’ sacrifice on the Cross (Matthew 26:26-29; I Corinthians 10:16, 11:23-25).

Marriage: We believe marriage is defined in the Bible as a covenant, a sacred bond between one man and one woman, instituted by and publicly entered into before God (Matthew 19:4-6).

HEALING OF THE SICK

Healing of the sick is illustrated in the life and ministry of Jesus, and included in the commission of Jesus to His disciples. It is given as a sign, which is to follow believers. It is also a part of Jesus’ work on the Cross and one of the gifts of the Spirit. (Psalm 103:2-3; Isaiah 53:5; Matthew 8:16-17; Mark 16:17-18; Acts 8:6-7; James 5:14-16; I Corinthians 12:9, 28; Romans 11:29).

GOD’S WILL FOR PROVISION

It is the Father’s will for believers to become whole, healthy and successful in all areas of life. But because of the fall, many may not receive the full benefits of God’s will while on Earth. That fact, though, should never prevent all believers from seeking the full benefits of Christ’s provision in order to better serve others.

·         SPIRITUAL

(John 3:3-11; II Corinthians 5:17-21; Romans 10:9-10)

·         MENTAL AND EMOTIONAL

(II Timothy 1:7, 2:11; Philippians 4:7-8; Romans 12:2; Isaiah 26:3).

·         PHYSICAL

(Isaiah 53:4,5; Matthew 8:17; I Peter 2:24).

·         FINANCIAL

(Joshua 1:8; Malachi 3:10-11; Luke 6:38; II Corinthians 9:6-10; Deuteronomy 28:1-14; Psalm 34:10, 84:11; Philippians 4:19).

RESURRECTION

Jesus Christ was physically resurrected from the dead in a glorified body three days after His death on the cross. In addition, both the saved and the lost will be resurrected; they that are saved to the resurrection of life and they that are lost to the resurrection of eternal damnation (Luke 24:16, 36, 39; John 2:19-21, 20:26-28, 21:4; Acts 24:15; I Corinthians 15:42, 44; Philippians 1:21-23, 3:21).

HEAVEN

Heaven is the eternal dwelling place for all believers in the Gospel of Jesus Christ (Matthew 5:3, 12, 20, 6:20, 19:21, 25:34; John 17:24; II Corinthians 5:1; Hebrews 11:16; I Peter 1:4).

HELL

After living one life on earth, the unbelievers will be judged by God and sent to Hell where they will be eternally tormented with the Devil and the Fallen Angels (Matthew 25:41; Mark 9:43-48; Hebrews 9:27; Revelation 14:9-11, 20:12-15, 21:8).

SECOND COMING

Jesus Christ will physically and visibly return to earth for the second time to establish His Kingdom. This will occur at a date undisclosed by the Scriptures (Matthew 24:30, 26:63-64; Acts 1:9-11; I Thessalonians 4:15-17; II Thessalonians 1:7-8; Revelation 1:7)

NOU KWÈ

Bib la se pawòl Bondye sèl e ki enspire de Bondye sèlman. Li san erè, li se revelasyon Bondye bay lòm, e li se sèl gid lòm dwe swiv pou dirije lavi’l chak jou.

Bondye se premye pèsonn nan Trinite A. Li se Bondye vivan. Li san kòmansman ni fen e li egziste an 3 pèsonn; Papa A, Pitit La, ak Sentespri A.

Nan Senyè e Sovè nou Jezi Kris; nan nesans Li pa mwayen yon fanm vyèj; nan lavi Li ki san tach, nan mirak Li yo. Li mouri sou lakwa pou padon peche nou.Li resisite, Li monte nan syèl e Li chita adwat Papa’L. Li gen pou’L retounen sou tè a nan tout gloua ak pouvwa Li sou fòm vizib

Lespri Sen se twazyèm pèsonn nan Trinite A. Li revele sa’k peche, sa ki dwat e sa ki va jije. Li pèmèt kwayan viv on vi ki sanktifye e dwat devan Bondye.

Sali a se kado Bondye. Li reyalize pa mwayen Jezi Kris. Tout moun ki deklare ak bouch li epi ki kwè nan kè’l ke Jezi Kris se Seyè, ke Bondye resisite nan lanmò ap sove.

Jistifikasyon se yon deklarasyon Bondye fè pou benefis moun ki kwè apre’l fin aksepte Jezi Kris pou Sovè ak Seyè’l (mèt li) pa mwayen lafwa.

Kretyen ki rejenere yo (sa vle di ki chanje nèt) deja jije. Gen rekonpans nan syèl la pou yo. Lè yo fin pase yon tan tou kout ak Jezi Kris nan syel la, yap tounen sou te an ak Wa dè Wa a pou jije nasyon yo epi domine ak Li.

Batèm nan dlo reprezante travay Bondye gentan fè nan lavi’w. Se sèl moun ki aksepte Jezi Kris kòm sovè pèsonèl ki ka batize. Sa montre ke ou deja kwè. Batèm pa sove moun. Se lafwa ou nan Jezi Kris ki sove ou. Ou Batize apre ou fin plonje nan dlo nan non Papa A, Pitit La, ak Sentespri A. Se yon senbòl idantite kretyen an ak Jezi Kris nan lanmò Li ak rezirèksyon Li. Lè’w fè sa, se yon fason pou fè tout moun konnen ke’w se disip Jezie manmb gro legliz Li a.

Legliz, se kominote sila yo ki sove. Poutèt sa, Legliz Asanble Kretyèn la pou’l ede mennen yon vi ki regenere e ki dwat devan Bondye. Nou vle ba ou tout zouti pou ede’w pataje lanmou Bondye a, padone sila ki fè’w mal, epi gen kè sansib pou sila ki pa konn Bondye nan vil Tampa ak rès mond lan.

La Sent Sèn – ki fèt ak pen ak diven – se senbòl ki raple nou soufrans ak lanmò Jezi, ke li ap retounen ankò

Maryaj se yon enstitisyon Bondye kreye. “Bondye kreye moun. Li fè l’ pòtre ak li. Li kreye yo gason ak fi.” Jenèz 1:27. Maryaj paka kraze. Tout moun ki rantre ladan’l dwe swiv lwa (regleman) Bondye yo ladan’l.  Maryaj fèt ak yon gason epi yon fanm. Divòs pa  volonte Bondye pou la vi kretyen. Nan Jenèz 2:18, Bondye di: “Sa pa bon pou nonm lan rete pou kont li. M’ap fè yon lòt moun sanble avè l’ pou ede l’.”

Seyè Jezi Kris ap tounen nan yon kò tout moun ka wè sou tè a pou’l ka etabli wayòm li. Nou kwè nan rezireksyon kò a, nan dènye jijman ak bèl lavi pou kretyen yon an syèl. Nou kwè mechan yo pral soufri san rete.

Address

7809 North Orleans Avenue,
Tampa, FL 33604

Worship Times

Sundays : Creole Service 9 AM | English Service 11:30 AM